Mobile QR Code QR CODE

2022-12

P.462

Digital Post-processing Techniques for Time-interleaved ADCs

(Hongmei Chen) ; (Lanyu Wang) ; (Jian Wang) ; (Jiashen Li) ; (Honghui Deng) ; (Xu Meng) ; (Yongsheng Yin)
P.474

ShortcutFusion++: Optimizing an End-to-End CNN Accelerator for High PE Utilization

(Chunmyung Park) ; (Jicheon Kim) ; (Eunjae Hyun) ; (Xuan Truong Nguyen) ; (Hyuk-Jae Lee)